Com homologar estudis estrangers a Espanya

Com homologar estudis estrangers a Espanya

A Aula sovint ens trobem amb joves estudiants arribats d’altres països que volen seguir estudiant, fer cursos de formació professional o aconseguir alguna titulació. Una pregunta bastant freqüent que ens realitzen és que han de fer per convalidar o homologar els seus estudis i on es pot realitzar aquest procediment.
A la pàgina web del Ministeri d’Educació trobem tots els requisits necessaris que han de complir els estudis estrangers perquè puguin ser homologats o convalidats a Espanya. Des d’Aula també us deixem tota la informació perquè pugueu homologar els vostres estudis de la forma més senzilla possible.

Per poder homologar els teus estudis a Espanya, és necessari complir amb els següents requisits:

No hauran de realitzar tràmit de convalidació d’estudis els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers que desitgin incorporar-se a qualsevol dels cursos que integren a Espanya l’Educació Primària o l’Educació Secundària Obligatòria.

 • Que existeixi suficient equivalència amb els estudis o el títol espanyol de referència, tant en l’àmbit acadèmic com en durada i contingut dels estudis requerits.
 • Que els estudis estrangers estiguin totalment superats en el sistema educatiu del país d’origen.
 • No és possible convalidar assignatures soltes. A més, s’exigirà la superació completa de tots i cadascun dels cursos anteriors al curs va objectar d’homologació o convalidació.
 • Que l’interessat no hagi obtingut prèviament en el sistema educatiu espanyol el mateix títol o els mateixos estudis l’homologació dels quals o convalidació se sol·licita.
 • Els estudis realitzats en sistemes educatius estrangers per l’alumnat procedent del sistema educatiu espanyol seran objecte d’homologació al títol espanyol de graduat en ESO o al de Batxiller, sempre que hagi aprovat tants cursos correlatius i complets com li quedaran pendents per acabar l’Educació Secundària Obligatòria o el Batxillerat, respectivament.
 • Els estudis realitzats i els títols obtinguts hauran de tenir validesa oficial en el sistema educatiu del país procedent.
 • Si els estudis s’han realitzat en un centre estranger situat a Espanya, el centre haurà de ser degudament autoritzat per impartir tals estudis per l’Administració educativa espanyola competent.
 • El títol que desitja convalidar haurà d’avalar uns estudis efectivament superats conforme al sistema educatiu del país que ho expedeix.
 • No és possible homologar un títol estranger que aquest convalidat en un tercer país.

Documentació necessària per presentar la sol·licitud de convalidació o homologació

En funció del títol que es desitgi convalidar, l’estudiant haurà de presentar una sèrie de documents oficials degudament legalitzats i traduïts a castellà.

 • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat (NIF / Passaport / NIE / un altre document).
 • Fotocòpia compulsada del títol o diploma oficial l’homologació de la qual se sol·licita o, si escau, certificació oficial acreditativa de la superació dels exàmens finals corresponents.
 • Fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats, en la qual constin les assignatures seguides, les qualificacions obtingudes i els anys acadèmics en els quals es van realitzar els cursos respectius.
 • Quan els estudis previs als estrangers s’hagin realitzat conforme al sistema educatiu espanyol, fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica oficial acreditativa d’aquests, o del llibre d’escolaritat o llibre de qualificacions i/o de l’historial acadèmic.

Si necessites més informació sobre la convalidació dels teus estudis i poder estudiar, contacta amb Aula per email, crida’ns al 977-320-042 o veuen a conèixer-nos en la C/ Joan Maragall 6-8, Reus i t’ampliarem tota la informació que necessitis. En Aula realitzem multitud de cursos per a tot tipus d’alumnes, així com preparacions per accedir a cursos de grau mitjà i superior.