NOU CURS PROVA D’APTITUD PERSONAL

NOU CURS PROVA D’APTITUD PERSONAL

PAP 2016

A partir del mes de gener AULA iniciarà un nou curs per preparar-se la Prova d’Aptitud Personal (PAP) que s’exigeix a tots els alumnes de segon batxillerat o grau superior d’Educació Infantil o Integració Social que vulguinper  accedir al Grau en Educació Infantil, Educació Primària o Menció en Anglès.

Aquest curs té l’objectiu de preparar el nivell exigit en les PAP d’una manera pràctica, senzilla i aclaridora.

Des del curs passat a tots els estudiants que vulguin accedir a aquests estudis se’ls exigeix uns coneixements mímins de llengua catalana i llengua castellana. En el cas de Menció en anglès també de llengua anglesa.

L’objectiu de la prova és valorar els coneixements, les habilitats i les competències que es consideren imprescindibles per poder desenvolupar amb èxit les activitats formatives del pla d’estudis.

Els exàmens es fan els mateix dia i hora de les PAU.

Per als estudiants que estiguin cursant segon de batxillerat i per als estudiants que tornin a presentar-se a la fase general de les PAU, aquests exercicis seran els de llengua catalana i llengua castellana que faran a les PAU. Per a la resta d’estudiants, els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAP, tot i seguir el mateix model d’examen que el de les PAU, no inclouran preguntes sobre les lectures obligatòries de batxillerat.

La prova d’aptitud personal (PAP)  es considerarà  superada amb l’obtenció d’una nota igual o superior a 5 punts com a resultat de la mitjana aritmètica dels exercicis de llengua catalana i de llengua castellana de les PAU, sempre que les notes particulars d’aquests exercicis siguin iguals o superiors a 4 punts.

La qualificació de la prova és d’APTE/A o NO APTE/A.

En el cas que aquesta mitjana sigui inferior a 5 punts l’estudiant serà considerat  NO APTE/A i, per tant, no podrà ser admès en aquests estudis de grau.

Les proves tenen una validesa indefinida.